Eficiencia Energética

La Auditoria Energètica ens permet analitzar l’estat energètic actual d’una instal•lació, un local o edificació. Aquest estudi, ens permet proposar un pla de acció per aconseguir millores resultats amb una inversió el més continguda possible. Les nostres auditories compleixen amb tots els requisits establerts per la norma UNE 216501:2009 –Auditories energètiques elaborades per AENOR.

Entre d’altres, analitzem els següents punts:

Anàlisi dels subministraments energètics. Subministraments elèctric, gas, petrolis, subministraments propis, etc.

– Eficiència energètica: S’estudien els diferents components elèctrics, il•luminació, generació d’ ACS, climatització, estat del local o edifici.

– Mesuraments in situ i recollida de dades

– Anàlisi de les dades recollides

– Mesures per incrementar l’estalvi energètic

– Càlcul de rendibilitat del projecte

– Recomanacions de bones pràctiques

Fins no fa massa, el cost de l’energia era un concepte no excessivament important en la construcció en general; Això era degut al baix cost de les energies.

El consum energètic en vivendes, edificis, industria, etc, esta molt per sobre del realment necessari.

La sensibilització general de viure tots en un mateix mon cada cop més contaminat i la gran crisi energètica mundial fa que cada cop sigui més important controlar el consum energètic en vivendes.